Facebook

საჭადრაკო სამყარო  N2/2015

41 1 Sachadrako Samkaro Pat

41 2 Pat

41 3Pat

41 4pat

41 5 Pat41 6

საჭადრაკო სამყარო  N1/2015

40 1 Sachadrako Samkaro Pat

40 2 Pat

 

საჭადრაკო სამყარო  - N1/2015

39 1 Sachadrako Samkaro Pat

39 2 Pat

39 3

                                                                                                                                                                                                ვაჟა  დანელია

38 Achara